Podmínky užívání Aplikace kendamagame.com


1 Úvodní ustanovení


1.1

Tyto Podmínky užívání aplikace Kendama Game (dále jen „Aplikace Kendama Game“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Aplikace Kendama Game (dále jen „Podmínky“).

1.2

Aplikace Kendama Game je nástroj pro podporu světové kendama komunity v lokálním i globálním měřítku. Aplikace Kendama Game je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k aplikaci náleží Provozovateli.

1.3

Provozovatelem Aplikace Kendama Game Miroslav Šiřina, A. Randýskové 2410, 76001 Zlín, IČ: 86916041, DIČ: 8010314114 (dále jen „Provozovatel“).

1.4

Uživatelem Aplikace Kendama Game je fyzická osoba, která projeví vůli využívat, nebo již využívá prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatelem není a nemůže být spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen „Uživatel“).

1.5

Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Uživateli, který akceptuje tyto Podmínky. Uživatelský účet jednoznačně definuje Uživatele a obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) doplňující uživatelské údaje (bio, odkazy na sociální sítě). Prostřednictvím tohoto uživatelského účtu může Uživatel využívat funkčnost Aplikace Kendama Game (dále jen „Uživatelský účet“).

1.6

Akceptace Podmínek znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. K akceptaci dochází úspěšnou registrací Uživatele prostřednictvím internetové stránky https://kendamagame.com/ a kontrolou emailového existence emailové adresy. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace Kendama Game.

2 Práva a povinnosti Uživatele


2.1

Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci Kendama Game pouze v rozsahu, v jakém to funkce a podmínky užívání této aplikace umožňují, tedy zejména účastnit se zkoušek, evidovat své výsledky na akcích a registrovat své kendamy.

2.2

Uživatel se zároveň zavazuje neužívat Aplikaci Kendama Game žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace Kendama Game.

2.3

Uživatel nemůže mít pro jednu fyzickou osobu více než jeden Uživatelský účet.

2.4

Uživatel není oprávněn postoupit či pronajmout svůj Uživatelský účet a tedy oprávnění k užívání Aplikace Kendama Game bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele třetí osobě.

2.5

Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového emailu a hesla k Uživatelskému účtu Aplikace Kendama Game.

2.6

Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Aplikace Kendama Game, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené Aplikací Kendama Game. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.7

Užívání Aplikace Kendama Game může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované na e-mail Provozovatele (mirek@kendamagame.com). Provozovatel Uživatelský účet na základě této žádosti po jejím obdržení do 10 dnů zruší. Jiné možnosti zrušení ze strany Uživatele nejsou možné. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu.

3 Práva a povinnosti Provozovatele


3.1

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu včetně škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním Aplikace Kendama Game.

3.2

Provozovatel negarantuje dostupnost Aplikace Kendama Game 24 hodin denně. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace Kendama Game je provozována na serverech třetí osoby a Provozovatel nemůže dostupnost ovlivnit. Podrobné informace o umístění Aplikace Kendama Game a využití dalších zpracovatelů dat a osobních údajů jsou uvedeny v příloze č.1 těchto Podmínek.

3.3

Provozovatel neodpovídá za to, že Aplikace Kendama Game bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.4

Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Aplikace Kendama Game v případě důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

3.6

Provozovatel je oprávněn zrušit ten Uživatelský účet, ke kterému se Uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců. Před zrušením Uživatelského účtu však zašle Provozovatel Uživateli alespoň jedno upozornění, a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci Uživatelského účtu.

6 Zásady ochrany osobních údajů


6.1

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

6.2

Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Uživatel má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich výmaz či opravu a další práva uvedená v Nařízení.

6.3

Provozovatel je rovněž zpracovatelem osobních údajů vložených Uživatelem do Aplikace Kendama Game, protože Aplikace Kendama Game je umístěna na serverech Provozovatele, případně jím pověřené třetí osoby (dalšího zpracovatele). Z tohoto důvodu spolu Provozovatel a Uživatel uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva o zpracování osobních údajů obsahuje náležitosti dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, mj. předmět a dobu zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů, povinnosti a práva Provozovatele i Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů a technická a organizační opatření přijatá Provozovatelem na ochranu osobních údajů.

7 Závěrečná ustanovení


7.1

Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.6 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) zrušením Uživatelského účtu Uživatelem, (ii) zrušením Uživatelského účtu Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

7.2

Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Aplikace Kendama Game či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Aplikace Kendama Game či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování Aplikace Kendama Game. Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zaslány na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při registraci a dále budou zpřístupněny na internetových stránkách Provozovatele. Změněné Podmínky nabydou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně Uživateli. Provozovatel se zavazuje doručit Uživateli informaci o změně Podmínek nejpozději 20 dnů před datem jejich účinnosti. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě patnácti (15) dnů, počínaje dnem, kdy byl Uživatel o zveřejnění změněných Podmínkách informován. Výpověď dle tohoto odstavce Uživatel zašle prostřednictvím e-mailu nebo v písemné formě na e-mailovou adresu mirek@kendamagame.com nebo na adresu sídla Provozovatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 2 měsíce. Neukončí-li Uživatel smluvní vztah způsobem a ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, platí, že změny Podmínek akceptoval.

7.3

Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

7.4

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 3. 5. 2019, verze dokumentu: 1.0. Příloha č. 1
Zpracování osobních údajů Miroslavem Šiřinou.

Příloha č. 1 Zpracování osobních údajů Miroslavem Šiřinou.


1 Úvodní ustanovení


1.1

Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci Kendama Game, a to na základě smluvního vztahu, který uzavřel s Miroslavem Šiřinou (dále jen „Provozovatel“). Smluvní vztah vznikl na základě registrace Uživatele, který registrací akceptoval Podmínky užívání Aplikace Kendama Game (dále jen „Podmínky Kendama Game“). Definice jednotlivých pojmů uvedené v Podmínkách Kendama Game (např. pojmy „Uživatel“, „Aplikace Kendama Game“) se vztahují i na tuto Přílohu.

1.2

Provozovatel zpřístupňuje Uživateli na základě smluvního vztahu dle čl. 1.1 Aplikaci Kendama Game, která je umístěna na serverech Provozovatele. Na servery Provozovatele jsou ukládány rovněž osobní údaje subjektů údajů, zejmena fotografie uživatele nutné pro jeho identifikaci v poštu menším než 10 ks. Z tohoto důvodu má Provozovatel postavení zpracovatele ve smyslu čl. 4 odst. 8 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Uživatel je správcem osobních údajů vkládaných do Aplikace Kendama Game.

1.3

Tato Příloha č. 1 Podmínek Kendama Game obsahuje náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Uživatelem (správcem osobních údajů) a Provozovatelem (zpracovatelem osobních údajů) ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení a dále bude označována pojmem „Příloha“.

2 Předmět zpracování


2.1 Předmět a způsob zpracování osobních údajů2.1.1

Předmětem zpracování jsou osobní údaje Uživatele nebo třetích osob, které zpravidla sám Uživatel nebo jím pověření koncoví uživatelé vkládají do Aplikace Kendama Game prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace nainstalované na smartphone nebo jiném přístroji Uživatele.

2.1.2

Uživatel jako správce osobních údajů sám rozhoduje o rozsahu a kategorii osobních údajů, které jsou do Aplikace Kendama Game vkládány. Vzhledem k účelu Aplikace Kendama Game Provozovatel zpracovává způsobem uvedeným dále v této Příloze následující kategorie osobních údajů: 
a) osobní údaje identifikační (jméno, příjmení), 
b) e-mailovou adresu, 
c) fotografie uživatele nutné pro jeho identifikaci.

2.1.3

Nelze vyloučit, že prostřednictvím formulářů budou koncoví uživatelé vkládat jiné než shora uvedené kategorie osobních údajů, případně také vybrané citlivé osobní údaje naplňující znaky tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (např. údaje o členství v odborech, sexuální orientaci, zdravotním stavu), a dojde tak i ke zpracování těchto osobních údajů.

2.1.4

Provozovatel provádí následující operace zpracování osobních údajů Uživatele: ukládání osobních údajů na servery Provozovatele, k čemuž dochází automatizovaně, dále uspořádání, strukturování, vyhledání, seřazení či zkombinování a zpřístupnění přenosem. Za podmínek uvedených v čl. 5.2 provádí Provozovatel výmaz osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění funkcí Aplikace Kendama Game.

2.2 Další zpracovatelé


2.2.1

Uživatel bere na vědomí, že Aplikace Kendama Game je provozována na serverech umístěných v hostingovém centru a do zpracovávání osobních údajů je zapojen poskytovatel hostingových služeb, kterým je společnost WEDOS Internet, a.s.. Se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou. IČ: 28115708

2.2.2

Provozovatel je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele zapojit do zpracování osobních údajů dalšího dodavatele hostingových, cloudových nebo jiných služeb jako tzv. dalšího zpracovatele, popř. nahradit společnost WEDOS Internet, a.s. jiným dodavatelem. Provozovatel je povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel, zapojený do zpracování osobních údajů, dodržoval podmínky zpracování alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven touto Přílohou, zejména co se týče zavedení technických a organizačních opatření ve smyslu čl. 3 této Přílohy.

2.3 Zpracování na pokyn Uživatele


2.3.1

Ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. a) Nařízení je Provozovatel jako zpracovatel povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele, který je v postavení správce.

2.3.2

Tato Příloha je pokynem Uživatele ke zpracování osobních údajů, a to v rozsahu, jaký vyplývá z popisu plnění Provozovatele uvedeného v Podmínkách Kendama Game. Ke zpracování osobních údajů vložených Uživatelem do Aplikace Kendama Game proto není třeba žádných dalších pokynů Uživatele.

2.3.3

Vedle zpracování v rozsahu dle čl. 2.3.2 této Přílohy může Provozovatel zpracovávat osobní údaje na základě samostatného pokynu (žádosti) Uživatele v písemné formě, též elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu mirek@kendamagame.com, přičemž Objednatel je povinen odeslat e-mailovou objednávku z e-mailové adresy evidované Miroslavem Šiřinou (např. zadané při registraci aplikace Kendama Game). Na základě takového ad hoc pokynu (žádosti) může Uživatel požadovat zejména provedení bezpečného výmazu osobních údajů, export nebo stažení dat či osobních údajů. Provozovatel není oprávněn provádět zpracování na základě pokynů udělených mu jinou formou, než jaká je sjednána v tomto článku Přílohy. Provozovatel všechny pokyny dle tohoto článku Přílohy archivuje.

2.4 Místo zpracování

2.4.1 Místem zpracování osobních údajů jsou všechny státy světa.

2.5 Úplata

2.5.1 Zpracování osobních údajů je vedlejším závazkem Provozovatele vyplývajícím ze smluvního vztahu s Uživatelem. Není-li v této Příloze výslovně uvedeno jinak, je zpracování osobních údajů prováděno bezúplatně.

3 Povinnost mlčenlivosti, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů


3.1

Provozovatel přijal vhodná technická opatření na ochranu osobních údajů, které zpracovává v rámci provozování Aplikace Kendama Game, a to s přihlédnutím k poslednímu stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

3.2

Veškerá data uložená v databázi Aplikace Kendama Game jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem Uživatele a serverem Provozovatele před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Data uložená v databázi Aplikace Kendama Game přiřazená ke konkrétnímu Uživatelskému účtu jsou vždy ve vlastnictví Uživatele, který k nim má všechna práva.

3.3

Provozovatel seznámil příslušné zaměstnance s povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a jakýchkoliv jiných důvěrných informacích nebo obchodním tajemství, se kterými přijdou do styku, jakož i zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních, technických či organizačních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím Aplikace Kendama Game.

3.4

Provozovatel dále přijal následující technická opatření na ochranu osobních údajů: 
3.4.1 hesla jsou kryptograficky ošetřena a zahashována, 
3.4.2 využívá v rámci své činnosti hesla a řízený přístup k osobním údajům včetně vymezení uživatelských rolí, 


4 Součinnost Provozovatele


4.1

Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli informace a vysvětlení, která budou nezbytná k doložení toho, že zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele je v souladu s Nařízením. Provozovatel je povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem pověřeným Uživatelem, a dále je povinen poskytnout součinnost nutnou k jejich provedení.

4.2

Provozovatel je povinen být nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článků 32 až 36 Nařízení, zejména: 
4.2.1 být nápomocen v případech porušení zabezpečení osobních údajů při vyhodnocení toho, zda porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody dotčených Uživatelů nebo jiných osob (subjektů údajů), případně 
4.2.2 být nápomocen k tomu, aby Uživatel mohl řádně a včas ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů požadovaných v ohlášení dle čl. 33 odst. 3 Nařízení) a ohlásit je dotčeným subjektům údajů.

4.3

Provozovatel je dále povinen, pokud je to možné, být nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Uživatele (jako správce osobních údajů) reagovat na žádosti o výkon práv Uživatelů či jiných subjektů údajů, např. v souvislosti s právem na výmaz, opravu, přenositelnost osobních údajů aj. Bude-li Uživatel přesto požadovat pomoc ve smyslu tohoto článku Přílohy, provede Provozovatel tyto činnosti za přiměřenou úplatu, kterou s Uživatelem dohodne.

4.4

Uživatel bere na vědomí, že je jako správce osobních údajů primárně a vlastním jménem odpovědný za splnění povinností vůči subjektům údajů.

5 Doba trvání zpracování


5.1

Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu určitou, a to až do ukončení smluvního vztahu kterýmkoliv způsobem popsaným v čl. 7.1 Podmínek Kendama Game.

5.2

Uživatel bere na vědomí, že v případě zániku ukončení smluvního vztahu (zrušení Uživatelského účtu) Provozovatel provede výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů, bez možnosti jejich obnovení. Provozovatel rovněž provede výmaz případných existujících kopií, pokud právo Unie nebo členského státu EU nepožaduje uložení daných osobních údajů.

Verze dokumentu: 1.0
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace